VG1 - Formelregning

Algebra, formelregning og ligninger.
 
Et svært viktig tema innefor matematikken i forhold til for eksempel VG1 TIP studiet
og studiet i VG1 elektrofag er grunnlegende formelregning, algebra og ligninger.
 
Grunnen til at dette er viktig er at man både innefor elektrofagene og innenfor
verkstedsfagene til TIP studiet gjør en utsrakt bruk av disse emnene innefor
matemartikken.
 
Å beherske de matematiske temaene algebra, formelregning og ligninger vil
således kunne være en nøkkelfaktor til å kunne lykkes godt innefor en del fag
innefor TIP og elektrofag studiet.
 
 
Hva er en "variabel" ?
 
Innefor disse grenene av matematikken så benytter man seg ofte av det som man
kaller for "variabler".
 
For å forstå hva en variabel er for noe så kan man tenke seg denne variabelen som
en liten eske, for eksempel en fyrstikkeske som kan inneholde et tall. Hvis en fyrstikkeske
som vi gir navnet "A" inneholder 3 fyrstikker, så kan vi si det slik at variabelen A = 3.
 
Hvis en annen fyrstikkeske "B" inneholder 4 fyrstikker, så kan vi si at variabelen B = 4.
 
Det er da mulig å skrive for eksempel A x B, eller variabelen "A" gange variabelen "B".
 
Dette kan vi så regne ut slik: A x B = 3 x 4 = 12.
 
Uttrykt med ord. så kan dette uttrykkes slik: "Variabelen A ganger variabelen B er lik verdien
av variabelen A gange verdien av variabelen B." Dette gir så tallet 3 ganger tallet 4 som er lik
tallet 12.
 
Hvis vi ønsker det, eller synes det er hensiktsmessig, så kan vi godt opprette en ny "eske" eller
variabel "C" som vi putter svaret inn i og si: C = 12.
 
 
Hva er en ligning ?
 
En ligning er en "likhet" der vi har en lik verdi på begge sider av et likhetstegn.
 
Hva en ligning er og hvordan man regner med ligninger er ellers meget godt beskrevet på
NDLA.
 
 
 
 
Comments