Sekvensstyring med triggerbrytere.

Oppsett for generell sekvensstyring som arbeider ved hjelp av triggerbrytere.

Nedenunder er et generelt progamoppsett for en sekvensstyring som kjører ved hjelp av triggerbrytere.

Programoppsettet skulle vare generelt slik at det skulle kunne tilpasses med flere eller farre utganger eller sekvenser, etter behov.

Oppseter virker slik at det finnes en inngang IC som skal vare koplet opp mot en NO (Normally open) startknapp og sa finnes det en ordinær
stoppfunksjon (Inngang ID) som lar sekvensstyringen kjøre ut siste sekvens. Dessuten sa finnes det ogsa en hurtigstopp funksjon som gir
øyeblikkelig stopp. (Inngang IE).

De to fysisske stoppbryterne forutsettes a vare av typen NC, slik at et eventuelt brudd i kretsen gir automatisk stopp. Hvis dette ikke er tilfellet
og de to fysiske stoppbryterne er av typen NO, da ma de to tilhørende programbryterne ID og IE inverteres for at programmet skal fungere.

Hvordan man setter opp eller konfigurerer selve timerne, det finner vi her, konfigurering av timere.

Hvordan vi kopler opp PLS'en finner vi her for 24 V pls og her for 230 V PLS.
Det forste skjermbildet under viser sekvenslogikken for de fire sekvensene.


Skjembildet under viser logikken for ordninar start/stopp der siste sekvens far kjore ut. Desuten sa vises ogsa den logikken som skal
hindre feilfunksjon hvis startknappen trykkes inn mens sekvensstyringen kjorer. Til sist vises litt av den logikken som bestemmer hvilke
utganger som skal ligge hoy i hvilke sekvenser.


Skjermbildet under viser den logikken som setter de fire utgangene i forhold til den sekvensen som programmet er inne i.www.elektrofag.info
Comments