PLS - Oppgave 04 - Transportbåndsystem (2)

Oppgave 04 - Automatisk PLS styring av transportbåndsystem med 3 transportbånd.

Et transportbåndsystem består av 3 stk transportbånd som leverer transportert materiale til
hverandre. Dise drives av hver sin 3 fase asynkronmotor.


Figur 1 - Transportbåndsystem for lasting fra silo.


Det finnes et betjeningssystem for start og stopp av transportbåndene, med en felles start
og en felles stoppbryter for transportbåndene. Får å unngå søl og for å få tømt transportbåndene
så må oppstartingen og nedstengingen av transportbåndene skje i en bestemt rekkefølge.

For oppstart:

Først transportbånd 1, så etter 15 sekunder transportbånd 2, og så etter nye 15 sekunder transportbånd 3.

For nedstegning:

Først transportbånd 3, så etter 15 sekunder transportbånd 2 og så etter nye 15 sekunder transportbånd 1.

Start og stoppbetingelsene blir da som følger:

Oppstart:

Startsekvensen kjøres i gang ved at S1 aktiveres.


Nedstenging.

Stoppsekvensen kjøres i gang ved at S2 aktiviseres.

Dessuten skal begge motoren kunne stoppes fra en bryter S3 som skal kunne fungere som
en nødstopp. Hvis bryter S3 betjenes, så skal alle tre transortbåndene stanse umiddelbart.

Tegn koplingskema for oppkopling av PLS'en (Styresreømsskjema.)

Tegn også hovedstraømsskjema.

Tegn en arrangementstegning for det automatiserterte anlegget.

Utarbeid et PLS program i ladder eller funksjonsblokk som kan styre den automatikken
som ivaretar en automatisk oppstart og nedstenging  transportbåndene i riktig rekkefølge
og ut i fra riktige tidsintervaller.

Vurder forskjellige alternative måter å kople opp nødstoppbryteren på.

Vurder også hvilke varsel eller indikatorlamper det kan være behov for og innarbeid
eventuelt disse i koplingsskjema og PLS program.

Utarbeid også en referanseliste som viser hvordan de forskjellige inn og utgangene
på PLS'en er koplet opp mot eksterne enheter (Brytere, releer, motorer, varsellamper,
osv.)Comments