PLS - Oppgave 03 Transportbåndsystem (1)

Oppgave 03 - Manuell PLS styring av transportbåndsystem med 3 transportbånd.

Et transportbåndsystem består av 3 stk transportbånd som leverer transportert materiale til
hverandre. Dise drives av hver sin 3 fase asynkronmotor.


Figur 1 - Transportbåndsysten for lasting av bil fra silo.

Det finnes et manuelt betjeningssystem for start og stopp av transportbåndene, med en start
stoppbryter for hvert transportbånd. Får å unngå søl og for å få tømt transportbåndene så må
det bare være mulig å å få startet og stengt ned transportbåndene i en bestemt rekkefølge.

For oppstart:

Først transportbånd 1, så transportbånd 2 og så transportbånd 3.

For nedstegning:

Først transportbånd 3, så transportbånd 2 og så transportbånd 1.

Start og stoppbetingelsene blir da som følger:

Oppstart:

M1 starter ved at S1 aktiveres.
M2 starter ved at S3 aktiveres, hvis M1 går.
M3 starter ved at S5 aktiveres, hvis M2 går.

Nedstenging.

M1 stopper ved at S2 aktiveres, hvis M2 ikke går.
M2 stopper ved at S4 aktiveres, hvis M3 ikke går.
M3 stopper hvis at S6 aktiviseres

Dessuten skal begge motoren kunne stoppes fra en bryter S7 som skal kunne fungere som
en nødstopp. Hvis bryter S7 betjenes, så skal alle tre transortbåndene stanse umiddelbart.

Tegn koplingskema for oppkopling av PLS'en (Styresreømsskjema.)

Tegn også hovedstraømsskjema.

Tegn en arrangementstegning for det automatiserterte anlegget.

Utarbeid et PLS program i ladder eller funksjonsblokk som kan styre den automatikken
som medfører at det bare er mulig å stenge ned transportbåndene i riktig rekkefølge.

Vurder forskjellige alternative måter å kople opp nødstoppbryteren på.

Vurder også hvilke varsel eller indikatorlamper det kan være behov for og innarbeid
eventuelt disse i koplingsskjema og PLS program.

Utarbeid også en referanseliste som viser hvordan de forskjellige inn og utgangene
på PLS'en er koplet opp mot eksterne enheter (Brytere, releer, motorer, varsellamper,
osv.)

Comments