PLS - Oppgave 02 Dreieretningsvender

Oppgave 02 - Dreieretningsvender.

En trefasemotor skal kunne styres til å rotere både med og mot klokka. Dette skal skje via to
kontaktore K1 og K2. Når K1 er inne så går motoren den ene vei. Når K2 er inne så går motoren
den annen vei. Det må være innarbeidet en forrigling slik at begge kontaktorene ikke kan være
inne samtidig, da dette vil kunne kortslutte anlegget.

Dessuten skal begge motoren kunne stoppes fra en tredje bryter som skal kunne fungere som
en nødstopp.

Start og stoppbetingelser blir som følger:

Motor M1 startes  mot høyre av S1 og stoppes av S3 eller nødstopp S4

Motor M1 startes mot venstre av S2 og stoppes av S3 eller nødstopp S4.

S1, S2 og S3 er normalt åpne (NO) impulsbrytere, og S4 er en normalt lukket (NC) bryter med
varig kontakt.

Tegn et elektrisk koplingsskjema for oppkopling av PLS'en.

Tegn opp et hovedstrømsskjema.

Utrabeid et PLS program i ladder elle funksjonsblokk som kan brukes til å løse oppgaven.

Vurder forskjellige måter å kople opp nødstoppen på. Vurder fordeler og ulemper ved
alternativene.

Utarbeid en referanseliste som viser en oversikt over hvordan inn og utgangene på PLS'en er
koplet opp mot utvendige brytere, releer og motorer.
Comments