PLS - Oppgave 01 Start og stopp to motorer

Oppgave 01 - Start og stopp av to motorer.

 

 


To motorer skal startes og stoppes fra hver sine start og stoppbrytere. Dessuten skal begge motorene
kunne stoppes fra en tredje bryter som skal kunne fungere som en nødstopp.

Start og stoppbetingelser blir som følger:

Motor 1 (M1) startes av S1 og stoppes AV S2 eller S5.

S1, S2, S3 og S4 er normalt åpne (NO) impulsbrytere, og S5 er en normalt lukket (NC) bryter med
varig kontakt.

Tegn et elektrisk koplingsskjema for oppkopling av PLS'en.

Tegn eventuelt et hovedstrømsskjema.

Utrabeid et PLS program i ladder elle funksjonsblokk som kan brukes til å løse oppgaven.

Utarbeid en referanseliste som viser en oversikt over hvordan inn og utgangene på PLS'en er
koplet opp mot utvendige brytere, eventuell releer og motorer.

 Comments