Reguleringsventilen

www.elektrofag.info

En kort beskrivelse av reguelingsventilens virkemåte.


Reguleringsventilens oppgave er å fungere som et "pådragsorgan" i forhold til prosesser som arbeider med gjennomstrøning av
gasser og væsker. Det finnes litt forskjellige typer reguleringsventiler. En vanlig type er den som er avbildet på tegningen under.
Her skjer posisjoneringen av selve reguleringsventilen ved hjelp av en trykkluftmotor. Når vi kjærer inn trykkluft under arbeidsstemplet
så overvinner trykkluften trykket fra fjøra, slik at ventilen åpner. Det finnes også tilsvarende ventiler som arbeider på den motsatte
måte, ved at den blir stående helt åpen uten trykkluft, og så lukker den gradvis etterhvert som trykket i trykkluften stiger
Figur 1 - Gjennomskåret tegning av reguleringsventil (omarbeidet original fra Emerson Control Valves Handbook).
Under så følger en mer forenklet tegning som viser den prinsippielle oppbygging og virkemåten til en typisk industriell reguleringsventil..


Figur 2 - Reguleringsventilens prinsippielle oppbygging og virkemåte.


Man kan grovt sett si at reguleringsventilen bestar av 3-4 hoveddeler:

  • Trykkluftmotoren.
  • Ventilhuset
  • Positoneren
  • I/P oformer.

Trykkluftmotoren har til oppgave a motta styretrykk fra positioneren og a stille inn ventilens posisjon i forholdtil dette. Dette skjer ved at
trykkluftmotoren inneholder et stempel. der trykkluften i dette tilfelle stromer inn pa stemplets underside. Nar trykket blir stort nok, sa
vil det overvnne motkraften fra en returfjar, og steplet gar til onsket posissjon.

Ventilhuset inneholder forst og fremst ventilsetet og ventilpluggen. Det finnes en rekke forskjellige variasjoner over geometrien i disse delene,
slik at man er i stand til a gi reguleringsventilen forskjellige ulike egenskaper. Ventilhusets oppgave er a gi en riktig gjennomstromnng i forhold
til den posisjon som ventilspindelen til enhver tid har.

Positioneren inneholder i virkeligheten en liten lokal reguleringssloyfe, plassert pa selve ventilen. Oppgaven til positioneren er a motta et styretrykk
fra I/P omformeren og ut i fra dette regulere posissjonen til ventilspindelen i riktig posisjon. Skal verdien fra den pneumatisk mekaniske regulerings-
sloyfa som er inne i positioneren er det styre trykket som komer fra I/P omformeren. Feedbacken eller er verdien fra posisjonsreguleringen skjer
i for av et mekanisk stag som gir mekanisk feedback fra ventilspindelen.

I/P omformeren har til oppgave a motta et elektrisk signal fra regulatoren eller annen kontroll enheter, og sa omforme dette elektriske signalet til
et pneumatisk signal. Det er vanlig at det elektriske signalet er et stromsignal i omradet 4-20 mA og at det psnumatiske signalet har signalverdier
fra 0,2 - 1 Bar.


For noen typer reguleringsventiler, sa er det slik at posistoneren og I/P omformeren er helt adskilte enheter. Noen ganger sa monterer man ogsa
IP omfomeren fysisk utenfor reguleringsventilen, slik at man ma forbinde I/P omformeren og posistioneren med et pneumatisk signalror. I andre
tilfeller sa kan posistioneren og I/P omformeren vare bygget sammen til en enhet, slik at man kopler det elektriske signalet direkekte til regulerings-
ventilens posistioner.


Det finnes ogsa endre typer reguleringsventiler enn den pneumatisk elektriske. En annen vanlig type reguleringsventiler er en ventiltype der spindelens
posisjon stilles inn ved hjelp av en elektrisk motor. Disse reguleringsventilene vil kunne bygges betydelig mer kompakte enn de pneumatisk elektiske
ventilene, men de vil normalt ikke vare like gode ed hensyn til hurtighet og padrags noyaktighet.


Her er en link til fagstoff hos teknologiforlaget der du kan sette deg dypere inn i reguleringsventilens virkemate: Reguleringsventilens virkemate


www.elektrofag.info
Comments