Regulering av oljeseparator

En beskrivelse av et eksempel på multivariabel regulering.

www.elektrofag.info


Under følger en beskrivelse av et forenklet eksempel på multivariabel regulering, hentet fra pertroleumsindustrien.

 

Dette er en forenklet modell av en 3 fase oljeseparator og reguleringssystemene i forhold til denne.

Når råoljen kommer inn til venstre, så inneholder den en blanding av vann, olje og gass.

Dette har man behov for å separere fra hverandre slik at vannet for eksempel kan renses og slippes ut som
produsert vann. Oljen går kanskje til vidre rensing og gassen går også til vidre rensing og gassproduksjon.

Innenfor pertoleumsindustrien så har man utviklet avanserte målesensorer som kan måle nivået for
olje og nivået for vann hver fro seg. Dessuten sø benyttes det en trykkmåler.

På denne måten er det mulig via tre forskjellige reguleringssløyfer å styre tre forskjellige utløpsventiler
(reguleringsventiler), en for vann, en for olje og en for gass.

På grunn av at de tre reguleringssløyfene virker inn på hverandres reguleringsparametere så kaller man dette
for "multivariabel regulering". Hvis for eksempel trykket i tanken stiger, så vil dette ha betydning for hvor hurtig
de to veskene olje og gass strømmer ut.

Det er i virkeligheten ennå en fjerde reguleringssløyfe involvert i den totale prosessen som ikke er tegnet inn.

Dette er en temperatursløyfe. Man har til en viss grad mulighet til å regulere temperaturen i den råoljen som
flyter inn. Denne temperaturen vil så ha betydning for trykket i tanken og oljens gjennomstrømningsegensaper.

Det er vanlig at det finnes to slike separatore i en produksjonsplattform for olje, koplet i serie etter hverandre, en
første trinns lavtrykks separator, og så en høytrykksseparator.


www.elektrofag.info


Comments