Prosjektarbeid‎ > ‎

Prosedyre

Typisk overordnet prosedyre for planlegging og gjennomføring av arbeidsoppdrag.

(Kladd)

Fase A - Forberedelsesfasen.

 1. Finn fram all nødvendig teknisk dokumentasjon fra leverandørene og legg denne klar og fram for
  prosjektgjennomførelse.

 2. Finn fram til alt relevant og nødvendig regelverk i form av pålegg fra myndighetene.

 3. Kontroller at nødvendig verktøy, deler og utstyr finnes. Bestill eller finn fram til det som mangler,
  slik at det kan ligge klar innen gjennomføringsfasen påbegynnes.

 4. Gjennomfør en sikkerhetsmessig analyse og vurdering av jobben. Skriv ned de aktuelle risikofaktorene
  og skriv ned hvordan disse skal ivaretas på en forsvarlig måte.

 5. Utarbeid egen teknisk dokumentasjon i det omfang som det er nødvendig, slik som koblinsskjemaer,
  arrangementtegninger, rekkeklemmetabeller ol.

 6. Utarbeid en framdriftsplan, gjerne basert på et gant diagram, der du estimerer prosjektets framdrift og
  forbruk av arbeidstimer.

 7. Kontroller at alle forutsetninger for å gjennomføre prosjektet er på plass og samenfatt dokumentasjonen
  fra forberedelsesfasen i en rapport for prosjektforberedelse.


Fase B - Produksjonsfasen.

 1. Gjennomfør alle mekaniske arbeider i henhold til myndighetenes regelverk, leverandørdokumentasjon og
  egen dokumentasjon.

 2. Gjennomfør alle elektriske installasjonsarbeider i henhold til myndighetenes regelverk, leverandørdokumentasjon
  og egen dokumetasjon.

 3. I løpet av arbeidet skal timeforbruket noteres i en arbeidslogg og større avvik i de opprinnelige framdrifsplanene
  skal angis. Endringer i forhold til egen teknisk dokumentasjon utarbeidet i planleggingsfasen skal også føres inn i
  dokumentasjonen.

 4. Produksjonsfasen avsluttes med en inspeksjon og en gjennomgang av de utførte arbeidene, samt en funksjonsprøve,
  der man verifiserer de tekniske systemene fungerer slik som forutsatt.


Fase C - Dokumentasjonsfasen.

 1. I dokumentasjonsfasen skal man sammenstille og gå gjennom og ajourføre i nødvendig omfang all dokumentasjon
  for prosjektet.

 2. Til sist utarbeides en samsvarserklæring der man garanterer at det gjennomførte arbeidet er i samsvar med alle
  relevante myndighetskrav, at alle nødvendige sikkerhetsmessige krav er ivaretatt og at arbeidet er gjennomført og
  dokumentert på en fagmessig god og forsvarlig måte.

Prinsipper for evaluering av prosedyren.

Kriterier for en vellykket gjennomføring av fase A forberedelsesfasen:

Alle forberedelser skal være gjort til at jobben skal kunne gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Jobben
skal også kunne gjennomføres på  en forutsigbar måte, med hensyn til tidsforbruk, og ellers en måte som er økonomisk effektiv.

Elektrofagarbeideren skal være i stand til å levere rett kvalitet,  det vil si rett produkt i forhold til rett norm. Rett norm vil si
sikkerhetskravene fra myndigheter, og funksjonelle, sikkerhetsmessige og estetiske krav fra arbeidsgiver og fra kunde.

Kriterier for en vellykket gjennomføring av fase B produksjonsfasen:

Jobben skal være gjennomført i samsvar med rett norm og til rett tid. Dette vil si i samsvar med myndighetenes krav til sikkerhet,
arbeidsgivers og kundens krav til produktkvalitet, og slik som forutsatt med hensyn til tidsforbruk og kostnad.


Kriterier for en vellykket gjennomføring av fase C dokumentasjonsfasen:

Det skal være dokumentert og stilles garanti for at jobben er gjennomført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Dokumentasjonen skal gi kunden visshet og trygget for at jobben er gjennomført på en sikkerhetsmessig korrekt
og håndtverksmessig god måte. Ved senere inspeksjon fra eltilsynet så skal dokumentasjonen kunne fortelle
tilsynspersonen hvordan jobben er utført og at den er gjennomført i henhold til myndighetskravene.

Det produktet som elektrikeren overleverer til kunden består av to deler: 1. Det fysisk gjennomførte arbeidet.
2. Dokumentasjonen på at jobben er gjort på en rett måte og i samsvar med sikkerhetskravene og andre
kvalitetskriteria.

(Kladd)

Comments