Prosjektarbeid

Et par betrakninger om prosjektarbeid og læringsoppdrag.

(Kladd)


Ved prosjekter og læringsoppdrag i den offentlige skolen så er vel prosjektgennomføringen mye basert på en fagprøvemodell.
Dette vil si at prosjektet eller læringsoppdraget typisk skal bestå av tre deler, en planleggingsfase, en produksjonsfase og en
dokumentasjonsfase.


Planleggingsfasen.

Planlegging kan jo egentlig være litt forskjellig. Om man skal bygge ut en ny plattform modul ute i Nordsjøen, eller man skal sette opp en
ny kurs og en lampe på badet, så blir kanskje det to forskjellige ting. En stor bedrift med egen ingeniør og planleggingavdeling vil
planlegge på en måte. En elektriker ute på et selvstendig oppdrag vil planlegge på en litt annen måte.

For prosjekter i skolen så er det vel stort sett "fagbrevmodellen" eller modellen rundt "den selvstendige håntverekeren" som gjelder..

Det som skal skje i planleggingsfasen, det er vel at man skal ha gjennomført en rissikoanalyse, man skal ha samlet sammen den
nødvendige tekniske dokumentasjon, man skal ha utarbeidet egen teknisk dokumentasjon i den grad det er nødvendig, og man skal ha
utarbeidet planer og framdriftplaner i den grad det er nødvendig.

Man må selvfølgelig også ha funnet fram til det formelle regelverket som gjelder med hensyn til offentlige bestemmelser, sikkerhet mv.

Hvilken dokumentasjon som er nødvendig og forventet, det vil vel kanskje også avhenge litt av hva slags fag det faktisk dreier seg om.
Jeg har linket opp en oversikt over retninglinjer for fagplaner i de forskjellige fag, men jeg er usikker på om dette er siste utgave av
disse retninglinjene: Retninglinjer for gjennomføring av fagprøve i ulike fag.

Når det gjelder risikovurderingen så har arbeidsdirektoratet lagt ut en guide som man kan støtte seg på.
Link til: Arbeidsdirektoratets guide for risikovurdering

Hvis det dreier seg om arbeider eller prosjekter knyttet opp mot vanlige 230 V elinstallasjoner, så kan nok sikkert FEL forskrift for
lavspenningsanlegg, Sikkerhetsforskriften og kanskje kvalifikasjonsforskriften og NEK 400 være gode valg. Se ellers dette webstedets
oversiksside for regelverket.

Når planleggingsfasen er ferdig, da skal man ha funnet fram til alt relevant regelverk, man skal ha all dokumentasjon ferdig, både
den som man har fått tak i fra leverandørene og den som man behøver å lage selv og man skal også ha laget en plan for hvordan
jobben skal utføres, og hvor lang tid gjennomføringen hver aktivitet forventes å ta.

En del av planleggingen vil også være å skaffe til veie alt nødvendig utstyr og alt verktøy som behøves, eller i alle fall ha en plan
som også omfatter dette.

For framdriftsplan så kan det ofte være fornuftig å bruke et såkalt Gant diagram. Her er et eksempel på et litt stort Gant diagram,
men man kan godt lage noe som er en hel del enklere enn det. Det holder ofte med et enkelt A4 ruteark der man angir aktivitetene
i en kollonne til venstre og ellers dagene som prosjektet forventes å vare i kollonner bortover arket.

En nyttig effekt ved bruk av gant diagrammet, er at man kan oppdage forskjellige tidsmessige hendelser som ikke passer sammen.
Det kan for eksempel kanskje være nødvendig å sluttføre noen mekaniske arbeider før man går i gang med den elektriske installasjonen,
og man kan ikke planlegge flere samtidige aktiviteter enn det som man har personell til.


Gjennomføringsfasen.

I gjennomføringsfasen eller produksjonsfasen om en vil, da skal forutsetninger, alt utstyr, planer og dokumenter allerede være på plass,
slik at det som man kan konsentrere seg om er den fysiske gjennomfringen av prosjektet.

Det vil i denne sammenhengen være vesentlig at man arbeider ut i fra de planene som man har lager, og eventuelt reviderer disse
under veis, hvis det er behov for dette.

Hvis det dreier seg om et prosjekt infor automatikerfaget, så kan det være snakk om å gjennomføre og dokumentere slike ting som
kalibrering av målesensor, konfigurering og optimalisering av regulator og reguleringssløyfe. Noen ganger så er det et krav om at man skal
føre daglig logg der det framgår hvorvidt det gjennomførte arbeidet skjer i samsvar med planene.

Gjennomføringsfasen skal også inneholde en funksjonsprøve der man prøver ut og dokumenterer at utstyr og anlegg fungerer sik som
forventet og i samsvar med "sikkerhetens krav".


Dokumentasjonsfasen.

Dokumentasjonsfasen er prosjektets sluttfase. Her sluttføres all dukumentasjon, man sørger for at rekkeklemmetabeller og
tilsvarerne er korekt opprevidert og at alle endringer er ført inn i sluttdokumentasjonen. Det skal også framlegges dokumentasjon
for at funsjonsprøve er gjennomført.

Dersom prosjektet er eller inneholder en elektrisk lavspenningsinstallasjon, så skal det også utarbeides en samsvarserklæring
i samsvar med bestemmelsene i FEL (Forskrift for lavspenningsanlegg.)Et par gode eksterne linker:

Nelfo sitt skjema for risikovurdering. Nelfo skjema risikovurdring.

Årsplan sin sin side med læringsoppdrag / praksisoppdrag for VG2. Årsplan læringsoppdrag.
www.elektrofag.info
Undersider (3): Kvalitet Prosedyre Rett kvalitet
Comments