NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-4-44

NEK 400-4-44 Beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser. (Side: 120-151)
 

Denne delnormen er i likhet med de øvrige delnormene utarbeidet ut i fra en slags "teoretisk tilnærming", samtidig som den inneholder
og beskriver de ulike tekniske prinsippene som kan være aktuelle rundt om i Europa.
 
Det kan kanskje i den sammenheng kreve en del "tolkning" for å tilpasse den praktiske bruk til norske forhold.
 
Generelt så handler denne delnormen om de aktuelle krav til beskyttelse mot overspenninger i installasjonen og også i forhold til det å 
beskytte mot elektromagnetiske forstyrelser.

Den mest aktuelle formen for "transiente overspenninger" som kan forekomme i Norge, det er vel kanskje som følge av lynnedslag i 
tilførselsledninger som går gjennom luftspenn. Når lynet eventuelt slår ned i et slikt luftspenn så oppstår det gjennom et kort øyeblikk
(transient) en kraftig overspenning i kabelen. (Avsnitt 443 i normen, side 125-127.)
 
Måten et overpenningsvern kan fungere på kan være ved at det er montert mellom installasjonens faseledere i inntaket og  hovedjordskinnen.
Når det så skjer et lynnedslag i tilføselsledningene, så skal overspenningen fra dette lynnedslaget kortsluttes til jord via overspenningsvernet,
slik at energien fra lynnedslaget ledes vekk og til jord, i stedet for at det bidrar til å ødelegge kabler eller utstyr inne i installasjonen.
 
Ved et slikt lynnedslag så vil det alltid finnes en viss transient restspenning som man ikke klarer å lede vekk. Noe av det utstyr som tåler
minst transiente overspenninger er PC og datautstyr. For slikt utstyr, så bør de transiente overspenningene ikke overskride 1,5 KV.
 
Man snakker i tabell 44C på side 127 om et begrep "støtspenningsfasthet". Med dette menes i hvilken grad kablene eller utstyret er
i sand til å tåle transiente (korte) overspenninger. Man deler inn i 4 kategorier for "støtspenningsfasthet".

I avsnitt 443.3.1 (Side 127) så framkommer det et nasjonalt krav om overspenningsbeskyttelse for alle lavspenningsanlegg.
 
Avsnitt 444 på side 128-150 i normen omhandler beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.
 
Dette gjelder både høyfrekvente forstyrrelser som kan ståle ut av installasjonen i form av elektromagnetiske bølger, og høyfrekvente
støysignaler som kan følge ledningsnettet.
 
En type elektrisk utstyr som i praksis kan produsere en hel del elektrisk og elektromagnetisk støy, og som ikke ser ut til å være
nevnt spesielt i normen, det er såkalte frekvensomformere som i særlig grad brukes til å styre turtallet på asynkronmotore.
 
Ellers i avsnitt 444.4.1 på side 129 så er det nevnt noen typiske elektromagnetiske støykilder.Revisjon NEK 400:2006-2010: Noen endringer. Spesielt, nasjonalt krav om overspenningsvern. (Side 127) Side 145-148 inneholder nye
krav til IKT kabler.  
 
 
 
 
 
 
Comments