15:03 Kapasitiv belastning

Prinsipper for faseforskyvning mellom strøm og spenning ved induktiv belastning.

Ved en kapasitiv belastning, i en vekselstrømskrets, så har belastningen de samme eller tilsvarende elektriske egenskaper
som en kondensator.

Figur 1 - En enkel vekselstrømskrets med induktiv belastning.
Når belastningen har de samme egenskapene som en kondensator, da vil spenningen og strømmen i kretsen være faseforskjøvet
90 grader, strømmen kommer 90 grader før spenningen, det vil si at spenningen når sine nullpunkt, sine maksimale og minimale verdier
90 grader etter strømmen.


Figur 2 - Strøm og spenning ved induktiv belastning. 
Figuren over viser at det er en faseforskyvning på 90 grader mellom strøm og spenning når belastningen har en rent kapastiv karakter.
spenningen når sine nullpunkt, sine maksimale og minimale verdier 90 grader før strømmen.
Faseforskyvningen mellom strøm og spenning kan også vises ved et viserdiagram:


Figur 3 - 90 grader faseforskyvning mellom strøm og spenning ved ren kapasitiv belastning.


Ohms lov - sammenhengen mellom spenning, resistans og strøm. 
Hvis vi skal regne ut sammenhengen mellom strøm, resistans og spenning for en vekselstrømskrets, så må vi først regne
ut den spolens eller den kapasitive belastningens "reaktive kapasitans". Etter at vi har regnet ut den "reaktive kapasitansen",
så kan vi sette inn denne inn i Ohms lov i stedet for resistansen R.

Symbolet for den "reaktive induktansen" for en spole er XC

For en resistiv belastning R så er det slik at verdien av R er konstant og uavhengig av frekvensen. For den "reaktive kapasitansen"
XC så er det ikke slik. Denne avhenger der i mot av frekvensen til den påtrykte spenningen. Vi kan beskrive denne sammenhengen
ut i fra denne formelen:
XC = 1/(2 * Pi * f * L)

Pi = Konstanten 3.12154, f = frekvensen til den påtrykte spenningen, C = Kondensatorens kapasitet i Fahrad.

Når vi setter inn
XC i stedet for R, da kan vi bruke Ohms lov også for vekselstrømskretser med induktiv belastning.

Link til Ohms lov.
 
 
Comments